a009ナラガシワ 楢柏  ブナ科  コナラ属  落葉高木
15/4/18 植物園

13/4/29 植物園

12/11/24  植物園

12/11/24  植物園